Lịch sử

Đường Trường Sơn

Lịch sử: Đường Trường Sơn

1. Giới thiệu :

- Miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn. Sự chi viện kịp thời, đầy đủ về mọi mặt của miền Bắc đối với miền Nam là yếu tố quyết định thắng lợi. Đường TS là tuyến đường chính để chi viện cho miền Nam. Bài học hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về con đường huyết mạch đó.

2. Nội dung:

- Gv dùng bản đồ giới thiệu vị trí đường Trường Sơn: Từ hữu ngạn sông Mã - Thanh Hoá qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ.

- Dựa vào nội dung sách giáo khoa và tài liệu tham khảo đã đọc hãy cho biết:

? Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào? Có tên là gì? Vì sao?

? Nêu ý nghĩa của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước?

? Để tưởng nhớ đến những người đã hi sinh anh dũng trên đường Trường Sơn trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Nhà nước ta đã làm gì?

? Em hãy đọc một đoạn lời bài hát, lời bài thơ nói về đường Trường Sơn mà em biết.

? Nêu nội dung bài học.

- Đường Trường Sơn là hệ thống giao thông quân sự quan trọng. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực ... cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta.

 

Bài viết liên quan