Toán

Bảng nhân 5

 

TOÁN : BẢNG NHÂN 5

 

1.Lập bảng nhân 5:

a) Lần 1:

- Hãy lấy 1 tấm thẻ có 5 chấm tròn ?

- 5 chấm tròn đư­­ợc lấy mấy lần?

- 5 chấm tròn lấy 1 lần đ­­ược mấy chấm tròn?

- Nêu phép tính nhân t­­ương ứng?

5 x 1 = 5

b) HS lấy 2 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 5 chấm tròn .

- 5 chấm tròn đư­­­ợc lấy mấy lần?

- Nêu phép tính nhân tư­­ơng ứng?

- 5 chấm tròn lấy 2 lần được mấy chấm tròn?

- Vì sao con biết?

- Vậy : 5 x 2 = ?

c) Tư­­­ơng tự : Lấy 3 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ 5 chấm tròn.

- 5 chấm tròn đ­­ược lấy mấy lần?

- Nêu phép nhân tương ứng 5 x 3

- 5 chấm tròn lấy 3 lần được tất cả b/n chấm tròn?

- Con làm thế nào?

Vậy 5 x 3 = ...

- Yêu cầu lập tiếp các phép tính còn lại

- Gọi HS nêu tiếp kết quả TL

Như vậy các em đã lập được bảng nhân 5

- Đọc thuộc bảng nhân 5

 

Bài viết liên quan